Privacy Policy Kinderfysiotherapie Up

Kinderfysiotherapie Up hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapie Up houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy (Gegevens kunnen worden verzameld tijdens patiëntencontacten en uit ontvangen dossiers of brieven van andere behandelaars);

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Up zijn wij in het kader van de te verlenen zorg verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1.Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten en contact gegevens van ouders/verzorgers van patiënten worden door Kinderfysiotherapie Up verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de patiënt/afspraken/behandeling;
 • Bijhouden van een medisch dossier voor het verlenen van kwalitatief goede zorg (gegevens m.b.t. de klacht, het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling);
 • Bewaking van eigen kwaliteit;
 • Eisen van de zorgverzekeraar van de patiënt;
 • Wetenschappelijk onderzoek, mits volstrekt anoniem en schriftelijke toestemming;
 • Informatieverzoeken, mits voorafgaand schriftelijke toestemming van de patiënt of ouders/verzorgers van de patiënt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De patiënt(>16 jaar) of de ouders/verzorgers van de patiënt (indien <16 jaar) hebben schriftelijk toestemming verleend.

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Kinderfysiotherapie Up de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Naam huisarts;
 • Zorgverzekeraar & polis;
 • Medische gegevens die betrekking hebben op de behandeling van de Patiënt. (Gegevens anamnese, onderzoek, behandelplan, behandeling).

Bovenstaande persoons- en gezondheidsgegevens worden door kinderfysiotherapie Up alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Kinderfysiotherapie Up;
 • Alle verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend en houden zich aan het privacy protocol van Kinderfysiotherapie Up.
 • De verwerking van gegevens wordt gedaan in het beveiligd elektronisch patiënten dossier en verwijzingen en enkele test gegevens schriftelijk in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysiotherapie Up opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Welke wettelijk is vastgelegd in de Wgbo, waarin gesteld wordt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.
 • Financiële administratieve gegevens hebben een wettelijk bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

2.Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers/waarnemers/stagiaires worden door Kinderfysiotherapie Up verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Kennisgeving medewerkers aan Patiënten, geïnteresseerden en websitebezoekers van Kinderfysiotherapie Up (dit betreft alleen de gegevens: naam, foto en introductietekst).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst / stagecontract.
 • Naam, foto en introductietekst op praktijkwebsite Kinderfysiotherapie Up.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Kinderfysiotherapie Up de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Praktijk foto;
 • Introductietekst (opleidingsachtergrond, werkervaring, specialisaties).

Bovenstaande persoonsgegevens worden door kinderfysiotherapie Up alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers van Kinderfysiotherapie Up;
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden digitaal bewaard in een met wachtwoord vergrendelde computer en schriftelijk in een map in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de medewerker/waarnemer of stagiair een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Indien de medewerker/waarnemer of stagiair toestemming geeft kunnen de contact gegevens onbeperkt bewaard worden voor een mogelijk samenwerking in de toekomst.

3.Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kinderfysiotherapie Up verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact;
 • Samenwerking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje/folder, email, vermelding op website en/of via koppeling op facebook, LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderfysiotherapie Up de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Werkadres;
 • Website

Bovenstaande persoonsgegevens worden door kinderfysiotherapie Up alleen verwerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschied door medewerkers, waarnemers of stagiaires van Kinderfysiotherapie Up;
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard in een map in een voor buitenstaanders afgesloten omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Kinderfysiotherapie Up opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde. Indien dit niet meer het geval is of het contact de samenwerking wenst te beëindigen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwijderd.

4.Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beheren van het online platform waarin het elektronisch patiënten dossier zich bevind.
 • Het opvragen van uw zorgverzekeringspolis en het declareren van de behandelingen bij uw zorgverzekeraar;
 • Het uitzetten van een klanttevredenheidsonderzoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

5.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7.Bewaartermijn

Na afronding van de behandeling wordt het medisch dossier gearchiveerd, het privacy regelement blijft ook dan van toepassing. Kinderfysiotherapie Up bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische dossiers betreft dit een verplicht bewaartermijn van maximaal 15 jaar.

8.Beveiliging

Kinderfysiotherapie Up heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kinderfysiotherapie Up van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alleen bevoegden (medewerkers van Kinderfysiotherapie Up) hebben toegang tot de medische gegevensbestanden.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verwerking van gegevens door Kinderfysiotherapie Up bij bevestiging van de eerste afspraak bij Kinderfysiotherapie Up.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
 • Medische gegevens worden minstens vijftien jaar – conform de wettelijke termijn – bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

9.Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, behoudens persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

10.Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11.Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

12. Contactgegevens

Kinderfysiotherapie Up
President Kennedylaan 15
2517 JK
Den Haag
06 12 13 2004
info@kinderfysiotherapie-up.nl
www.kinderfysiotherapie-up.nl