algemene voorwaarden

Verwijzing
1. U kunt uw kind aanmelden na verwijzing van de huisarts, specialist of andere discipline. Neem de verwijsbrief voor uw kinderfysiotherapeut mee naar de intake.

2. Tegenwoordig is een verwijzing niet meer noodzakelijk om een afspraak te kunnen maken bij de fysiotherapeut. Dit heet: DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie. Indien u uw kind aanmeldt via de DTF zullen wij een screening doen en de huisarts hiervan middels een rapportage op de hoogte brengen.

Vergoeding
1. Vanuit de basis zorgverzekering worden er bij kinderen tot 18 jaar per kalenderjaar 18 behandelingen vergoed. Dit geldt voor een niet-chronische aandoening. Bij sommige chronische aandoeningen is er met een verwijzing van een specialist een volledige vergoeding mogelijk.

2. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, heeft uw kind recht op extra behandelingen, de hoeveelheid is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het door u gekozen pakket.

3. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar per kalenderjaar vergoedt, ligt bij u zelf.

Afzegging
1. Wanneer u een behandelafspraak niet na kunt komen, dan dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. U kunt uw afspraak telefonisch annuleren (via 06 12 13 2004) of per email annuleren (via info@kinderfysiotherapie-up.nl). Afmeldingen via de voicemail worden ook goedgekeurd.

2. Indien u niet tijdig annuleert, dan moeten wij helaas de kosten voor een ‘niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie’ in rekening brengen. Zie hiervoor de tarieven van Kinderfysiotherapie Up.

Betaling
1. Voor ieder consult bij de kinderfysiotherapeut (intake, onderzoek, advies en behandeling) bent u een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar. Voor het geldende tarief binnen de basisverzekering verwijzen we naar de website van uw zorgverzekeraar.

2. Indien uw kind niet meer in aanmerking komt voor vergoeding van de zorgverzekeraar, doordat het maximum aantal behandelingen per kalenderjaar bereikt is, dan betaalt u de behandelvergoeding rechtstreeks aan Kinderfysiotherapie Up. Hiervoor krijgt u maandelijks een factuur. De tarieven van Kinderfysiotherapie Up kunt u terug vinden op deze website onder het kopje; Tarieven. Deze tarieven kunnen afwijken van de vergoeding die uw zorgverzekeraar uitkeert.

3. Wanneer u een factuur heeft ontvangen van Kinderfysiotherapie Up, dan dient u ervoor te zorgen dat het totale verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Kinderfysiotherapie Up is bijgeschreven, onder vermelding van het factuurnummer.

4. Indien u niet of niet volledig heeft betaald, binnen het gestelde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. De behandeling van uw kind zal worden stopgezet tot de factuur is betaald.

Privacy
1. Om de kinderfysiotherapeutische behandeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt er door Kinderfysiotherapie Up digitaal een administratief en medisch dossier bijgehouden. Op deze registratie van gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet beschermt de gegevens van uw kind m.b.t. de aard van de gegevens, het beheer van de gegevens en de personen die toegang hebben tot de gegevens.

2. Naast de kinderfysiotherapeut van uw kind heeft ook de administratief ondersteuner van Kinderfysiotherapie Up zicht op de administratieve gegevens van uw kind. Ook door de administratief ondersteuner wordt de Wbp nagestreefd.

3. U heeft te allen tijde het recht om het medisch dossier van uw kind in te zien. Deze kunt u opvragen bij de behandelend kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie Up.

4. Alleen gegevens die van invloed zijn op de behandeling van uw kind worden in het medisch dossier opgeslagen.

5. Het verstrekken van de gegevens van uw kind aan derden kunnen uitsluitend met uw schriftelijke toestemming. Dit geld ook voor naaste familieleden. Hiervoor kunt u het ‘toestemmingsformulier gegevens verstrekking’ downloaden op de website.

6. Na afronding van de behandeling van uw kind wordt het digitaal medisch dossier gearchiveerd. Het privacyreglement blijft ook dan van toepassing.

7. Wanneer u van mening bent dat Kinderfysiotherapie Up niet op de juiste manier omgaat met de gegevens van uw kind, dan horen wij dit graag per email of via de geldende klachtenregeling.

Klachtenregeling
Natuurlijk doen u en uw kinderfysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de kinderfysiotherapie.

1. Kinderfysiotherapie Up is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

2. Indien u een klacht heeft is het allereerst de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of om contact op te nemen met de praktijk waar uw kinderfysiotherapeut werkt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

3. Klacht indienen: wanneer een gesprek met uw kinderfysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kun u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn twee verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt: de klachtencommissie van het KNGF en, het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke instantie heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Wat ze gemeen hebben, is dat ze onafhankelijk zijn en zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.

4. Alleen schriftelijk, ondertekende klachten worden in behandeling genomen.